/ 13 نظر / 61 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روزالی پیرسون

_______________________________$$$$آپم ____________________________$$$$$$آپم __________________________$$$$$$$آپم ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم ____________________$$$$$$$$$$$$$$$آپم ___________________$$$$$$$$$$$$$آپم _________________$$$$$$$$$$$$آپم ________________$$$$$$$$$$آپم _______________$$$$$$$$$آپم ______________$$$$$$$$آپم _____________$$$$$$$$آپم ____________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$$آپم ___________$$$$$$آپم __________$$$$$$آپم __________$$$$$آپم _________$$$$$آپم _________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$$آپم ________$$$آپم ________$$$آپم _________$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ______$$$$$$$$$آپم _____$$$$$$$$$$$$آپم ____$$$$$$$$$$$$$$آپم ___$$$$$$$$$$$$$$$$$آپم _________$$$$آپم __________$$$ آپم

هستی نو

سلام چه تصاویر جالبی لذت بردم[لبخند][تایید]

هستی نو

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت یک جور عجیبی جدی گرفته ایم [گل]

علی

تصاویرزیبایی بودند

علی

سلام خوبی؟؟فضولی نباشه ولی منبع درسته نه منبه[نیشخند] البته ببخشیدا

علی

سلام خوبی؟؟فضولی نباشه ولی منبع درسته نه منبه[نیشخند] البته ببخشیدا

علی

ﭘﻴﺪﺍ ﮐــــــــﺮﺩﻥ #ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ #ﺩﻭﺳـﺖ-ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﮐــــــــﺮﺩﻥ #ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ #ﺩﻭﺳﺖ-ﺩﺍﺭﻩ ﺳﺨﺘــﻪ

مریم

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

هستی نو

[دست][دست][دست][دست][دست]

roz

وقتی... «دنیایت»به اندازه «یک نفر»کوچک میشود... و «یک نفر» به اندازه «خدا»برایت «بزرگ» میشود... قمارسنگینی کرده ای اگر برود... «دین» و«دنیایت» رایکجا باخته ای...